Komendy do kontrolowania procesów:

kill
nice
renice

Zabijanie procesów:

kill -9 `ps ax |grep firefox |cut -c 1-5`

lub

killall firefox