Sprawdzanie dostępnej/zajętej pamięci RAM

ps aux | sort -nr -k 4 | head -10

ps -A --sort -rss -o comm,pmem | head -n 11

ps -A --sort -rss -o pid,comm,pmem,rss

ps -A --sort -rss -o pid,comm,pmem | head -n 11

cat /proc/meminfo

free -t -m

vmstat -S M