Spis podstawowych komend dla Mysql

Logowanie do bazy:

mysql -u root -h localhost -p

Wyświetlanie dostępnych baz:

SHOW DATABASES;

Tworzenie bazy:

CREATE DATABASE baza1;

Wybór bazy:

USE baza1;

Wyświetlanie tabel:

SHOW TABLES;

Nadawanie uprawnień do baz:

GRANT ALL ON twoja_baza.* TO 'backup'@'localhost' IDENTIFIED BY 'b4ckup';

Backup bazy:

mysqldump -h localhost -u backup --password=haslo baza1 | gzip -9 > /backup_bazy.gz

Mysql time zone:

nano etc/mysql/my.cnf

[mysqld_safe]
timezone = Europe/Warsaw

Sprawdzanie czasu:

SELECT NOW();

Skrypt robi dumpa bazy danych i wysyła maila na podany adres:

#! /bin/bash -x

db1="twoja_baza"
dir="/home/backup/mysql/"
name="mysql"
time=`date +%y%m%d`
mail=twoj@mail.pl

mkdir -p $dir$time
chmod -R 770 $dir$time
if mysqldump -h localhost -u backup --password=tajne_haslo $db1 | gzip -9 > $dir$time/$name\_$time.gz
then echo "backup $db1 ok" > $dir$time/info
else echo "backup $db1 failed" >> $dir$time/info
fi
du -sh $dir$time/$name\_$time.gz > $dir$time/info
cat $dir$time/info |mail -s mysql_backup_stat $mail