Wyświetlanie wartości swappines – czym jest ona mniejsza tym system mniej korzysta ze swapa.

cat /proc/sys/vm/swappiness

Ustawianie niskiej wartości swap

sysctl -w vm.swappiness=10
echo "vm.swappiness=10" >> /etc/sysctl.conf
echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness

Wyłączenie swap’a

swapoff /dev/sdx