Poniżej opis jak zrobić backup przy pomocy programu rsync. Poniższa komenda synchronizuje zawartość jednego katalogu do drugiego. Jeśli zawartość źródłowego zostanie zmieniona w docelowym zostaną skasowane wszystkie pliki których nie ma w źródłowym.

rsync --exclude=*.avi --exclude=*.rvmb -r -t -p -o -g -v --progress --delete -l -H /hdd/ /media/disk/hdd/

–exclude  – wyklucza z synchronizacji wszystkie pliki z rozszeżeniem np: .avi
-r – rekursja
-t – zachowuje czas plików
-p – zachowuje uprawnienia
-o – zachowuje właściciela
-g – zachowuje grupe
-v – werbose
–progress – widoczny postęp
–delete -kasuje pliki w docelowym katalogu które nie istnieją w źródłowym katalogu
-l – kopiuje dowiązania jako dowiązania (czyli nie kopiuje zawartości)
-H – zahowuje hardlinki
/hdd/ – katalog źródłowy
/media/disk/hdd/ – katalog docelowy